Florian Pop: Courses

Florian Pop: Teaching (old stuff)

E-mail: pop AT math.upenn.edu


  Spring 2022


  Fall 2021


Spring 2021


Fall 2020


Spring 2020


Fall 2019


Spring 2019


Fall 2018


Spring 2018


Fall 2017


Spring 2017


Fall 2016


Fall 2015 - Spring 2016


Spring 2015


Fall 2014


Spring 2014


Fall 2013


Spring 2013


Fal 2012


Spring 2012


Fall 2011


Spring 2011


Fall 2010


Spring 2010:


Fall 2009:


Spring 2009:


Fall 2008:


Spring 2008:


Fall 2007:


Spring 2007:


Fall 2006:


Spring 2006:


Fall 2005:


Spring 2005:


Fall 2004:


Spring 2004:


Fall 2003:


Back to Florian Pop's Home Page, respectively Teaching.